NANI?!Con 2024 - 02-04 sierpnia | Katowice

Regulamin Mediów NANI?!Con 2024

Wersja PDF niniejszego regulaminu jest dostępna w tym miejscu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Konwentu Manga/Anime Nanicon 2024 (zwanego dalej Wydarzeniem), mającego miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3 (zwanego dalej Budynkiem) oraz odgrodzonego obszaru wokół budynku (zwanym dalej w całości terenem Wydarzenia).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja NaniNani, wpisana do rejestru pozycji KRS w rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102981 (zwana dalej Organizatorem) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, NIP: 9542744486, REGON: 243311737.
 3. Każdy Przedstawiciel Mediów, którego definicja znajduje się w §2 ust. 1 zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Konwentu Nanicon 2024.
 4. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Przedstawicielem Mediów odbywa się za pośrednictwem kanału, który został wykorzystany do kontaktu z Organizatorem, o ile ustalenia indywidualne nie będą stanowić inaczej. Organizator nie zobowiązuje się do udzielania informacji dotyczących szczegółów współpracy pomiędzy Przedstawicielem Mediów a Organizatorem inną drogą komunikacji, niż wyszczególniona powyżej.
 5. Przez stronę internetową Wydarzenia, o której mowa jest kilkukrotnie w dalszej części regulaminu, rozumie się witrynę www https://www.nanicon.pl/.

§2 Uczestnictwo w Wydarzeniu

 1. Przedstawicielem Mediów jest każda osoba, której zgłoszenie medialne zostało zatwierdzone przez Organizatora.
 2. Przedstawiciel Mediów zobowiązany jest do odbioru opaski na rękę oraz identyfikatora na stanowisku akredytacyjnym dla Mediów. Jeżeli Przedstawiciel Mediów pełni również inną funkcję na Wydarzeniu, akredytacja może odbyć się w innym miejscu, co zostanie w takiej sytuacji wyraźnie nakreślone przez Organizatora.
 3. Przedstawiciel Mediów zgłasza chęć nawiązania współpracy Medialnej na Wydarzeniu poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: media@nanicon.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny. Zgłaszający zostanie poinformowany o odmowie kanałem komunikacyjnym, o którym mowa w §1 ust. 4.
 5. Przedstawiciel Mediów nie otrzymuje dostępu do strefy noclegowej wyłącznie na podstawie zatwierdzonego zgłoszenia. O potrzebie uzyskania dostępu do tej strefy Przedstawiciel Mediów musi poinformować Organizatora przed zatwierdzeniem zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić Przedstawicielowi Mediów na zgłoszenie takiej potrzeby po zatwierdzeniu jego zgłoszenia, jednak nie później niż do dnia 15 lipca 2024 r.
 6. Wszelkie ustalenia indywidualne między Przedstawicielem Mediów a Organizatorem są wiążące na mocy umowy ustnej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zatwierdzonego zgłoszenia w całości lub części, jeżeli Przedstawiciel Mediów nie będzie stosował się do postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Regulaminu Konwentu Nanicon 2024.
 8. Przedstawiciel Mediów nie pobiera wynagrodzenia za zrealizowanie określonych między nim a Organizatorem zadań na Wydarzeniu.

§3 Zgłoszenie medialne

 1. Zgłaszający jest zobowiązany do udzielenia Organizatorowi wszystkich niezbędnych informacji dotyczących swojego doświadczenia oraz danych zgłaszającego, m.in.:

  1. Imię i nazwisko zgłaszającego.
  2. Opis doświadczenia w branży medialnej (uczestnictwo jako podmiot medialny w tożsamych wydarzeniach, portfolio).
  3. Odnośniki do mediów społecznościowych zgłaszającego (np. Profil na Instagramie i/lub inne, tożsame portale).
  4. Deklaracja, czy zgłaszający potrzebuje zapewnionego dostępu do strefy noclegowej na wydarzeniu.

 2. Zgłoszenia medialne będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2024 r. lub do osiągnięcia maksymalnej ilości przyjętych Przedstawicieli Mediów, o ile ogłoszenia na jednym lub wielu z kanałów masowego przekazu Organizatora nie będą stanowić inaczej. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zakończeniu przyjmowania nowych zgłoszeń medialnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia medialnego przed lub po wyznaczonym terminie zgłoszeń, zgodnie ze swoją wolą.
 4. Przedstawiciel Mediów jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych osobowych w zgłoszeniu medialnym. Jeżeli dane osobowe zgłaszającego będą niezgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu, Przedstawiciel Mediów może nie otrzymać zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu jako Przedstawiciel Mediów.
 5. Przedstawicielowi Mediów przysługuje 100% obniżki ceny za wejściówkę.
 6. Przedstawiciel Mediów nie ma obowiązku zakupu wejściówki na Wydarzenie – zostanie on wpisany na listę akredytacyjną Mediów i na tej podstawie otrzyma akredytację na Wydarzeniu.
 7. Jeżeli Przedstawiciel Mediów posiada zakupioną wejściówkę, powinien on zgłosić chęć otrzymania zwrotu kosztów za wejściówkę w ciągu dwóch dni od zakończenia Wydarzenia. Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem e-mail: bilety@nanicon.pl.
 8. Jeżeli Przedstawiciel Mediów zakupił wejściówkę VIP, może on ubiegać się o zwrot części kwoty, którą zapłacił, którą jest cena podstawowej wejściówki trzydniowej z puli “Tura”. Dopłata do wejściówki VIP względem ceny wejściówki standardowej nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku zwrotu opłaty za wejściówkę, o której mowa w §3 ust. 7 i 8, obowiązują opłaty manipulacyjne wynoszące 4% zwracanej kwoty. Zwrócona kwota zostanie zmniejszona o wartość opłaty.

§4 Prawa i obowiązki Przedstawiciela Mediów

 1. Przedstawiciel Mediów jest zobowiązany do:

  1. Sporządzenia relacji z Wydarzenia zachowując profil swojej działalności.
  2. Opublikowania wybranej oraz istotnej części swoich materiałów sporządzonych w czasie trwania Wydarzenia oraz dotyczących go, w terminie do 14 dni od zakończenia Wydarzenia, o ile ustalenia indywidualne nie będą stanowić inaczej. Przedstawiciel Mediów powinien opublikować taką ilość materiałów, aby mogła ona zostać uznana za miarodajną. Opinia na ten temat zostanie wydana przez Organizatora na podstawie oceny zaangażowania Przedstawiciela Mediów.

 2. Przedstawiciel Mediów wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora  opublikowanych przez niego materiałów dotyczących Wydarzenia w celach marketingowych oraz statystycznych.
 3. Przedstawiciel Mediów z wykorzystaniem opaski medialnej ma prawo wstępu do każdej sali udostępnionej dla Uczestników, do sekcji dla mediów, o ile taka sekcja została określona oraz, za wyraźną zgodą Organizatora, do przestrzeni niedostępnej dla Uczestników.
 4. Zabrania się natarczywego traktowania wszystkich osób przebywających na terenie Wydarzenia.
 5. W przypadku potrzeby uzyskania przez Przedstawiciela Mediów dostępu do wydzielonej strefy niedostępnej dla innych Uczestników, na np. przechowywanie specjalistycznego sprzętu, powinien on ustalić to z Organizatorem indywidualnie. Organizator nie wyznacza specjalnej strefy dla Mediów.
 6. W przypadku niewywiązania się przez Przedstawiciela Mediów z ustaleń indywidualnych i/lub wynikających z §4 ust. 1, Organizator upomni Przedstawiciela Mediów o konieczności wywiązania się z nich. W przypadku bezskutecznej próby upomnienia się, Organizator podejmie działania w celu wyegzekwowania od Przedstawiciela Mediów opłaty wynoszącej równowartość ceny wejściówki standardowej. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Mediów na całym Wydarzeniu z przyczyn losowych, Organizator może umorzyć sprawę i nie podejmować żadnych działań.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania w dowolny sposób materiałów Przedstawiciela Mediów dotyczących wydarzenia swoim partnerom, sponsorom oraz innym podmiotom, z którymi nawiązał współpracę marketingową.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia wybranych materiałów opublikowanych przez Przedstawiciela Mediów. Przedstawiciel Mediów zobowiązuje się do wypełnienia takiego żądania. Dotyczy to przede wszystkim fotografii, nagrań wideo i/lub audio, artykułów lub recenzji których wiarygodność zostanie zakwestionowana itp. Przedstawiciel Mediów ma prawo do wystosowania prośby o argumentację takiej decyzji. Organizator nie zobowiązuje się do podania takiej argumentacji.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy znajdujące się na terenie Wydarzenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Wydarzenia bez opieki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Przedstawiciela Mediów z terenu Wydarzenia w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach wszystkich Przedstawicieli Mediów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz lokalizacji Wydarzenia lub odwołania go w dowolnym momencie. O podjęciu takiej decyzji Organizator poinformuje niezwłocznie wszystkich Przedstawicieli Mediów.
 6. Wszelkie reklamacje i roszczenia powinny być zgłoszone Organizatorowi niezwłocznie w sposób wyraźny. Reklamacje i roszczenia zgłoszone Organizatorowi po zakończeniu Wydarzenia będą uznane za niezasadne.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem moc sprawczą ma Kodeks Cywilny.
 8. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Przedstawiciela Mediów z jego przestrzegania oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z jego złamania.