NANI?!Con 2024 - 02-04 sierpnia | Katowice

Regulamin Konwentu NANI?!Con 2024

Wersja PDF niniejszego regulaminu jest dostępna w tym miejscu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Konwentu Manga/Anime Nanicon 2024 (zwanego dalej Wydarzeniem), mającego miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3 (zwanego dalej Budynkiem) oraz odgrodzonego obszaru wokół budynku (zwanymi dalej terenem Wydarzenia). 
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja NaniNani, wpisana do rejestru pozycji KRS w rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102981 (zwana dalej Organizatorem) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, NIP: 9542744486, REGON: 243311737
 3. Wydarzenie odbywa się od dnia 2 sierpnia 2024 r., od godziny 16:00 do dnia 4 sierpnia 2024 r., do godziny 15:00. 
 4. Wydarzenie jest imprezą zamkniętą. Udział w nim mogą wziąć osoby mające zgodę Organizatora na wstęp i przebywanie na terenie Wydarzenia na określonych przez Organizatora warunkach (zwane dalej Uczestnikami). 
 5. Na terenie Wydarzenia mogą przebywać pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych przez Organizatora indywidualnie. 
 6. W celu utrzymania porządku, egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz pomocy w przeprowadzeniu Wydarzenia, Organizator powołuje służbę porządkową i organizacyjną, których członkowie oznaczeni są specjalnymi identyfikatorami i/lub opaskami na rękę. Osoby oznaczone w ten sposób są uprawnione przez Organizatora do wydawania poleceń wszystkim osobom przebywającym na terenie Wydarzenia. 
 7. Wydarzenie jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie jest imprezą masową w myśl ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504). 
 8. Każda osoba znajdująca się na terenie Budynku, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 9. Przez stronę internetową Wydarzenia, o której mowa jest kilkukrotnie w dalszej części regulaminu, rozumie się witrynę www https://www.nanicon.pl/
 10. Niektóre regulacje zostały ujęte w odrębnych regulaminach, dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia. 

§2 Akredytacja

 1. Wydarzenie nie jest wydarzeniem niekomercyjnym. Uiszczana opłata akredytacyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia oraz działalności Fundacji będącej Organizatorem. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty akredytacyjnej zgodnie z Cennikiem udostępnionym na stronie internetowej wydarzenia oraz systemie biletowym, o ile inne postanowienia niniejszego regulaminu i/lub ustalenia indywidualne pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem nie stanowią inaczej. 
 2. Wejściówka na wydarzenie może być zakupiona poprzez serwis internetowy, do którego odnośnik zostanie udostępniony za pośrednictwem jednego lub wielu środków masowego przekazu, o których mowa w §4 ust. 5. Wejściówka zostanie wtedy doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail uczestnika podany w trakcie zakupu, w ciągu 24h od potwierdzenia transakcji. Zakup wejściówki może być również możliwy stacjonarnie w czasie trwania wydarzenia, o ile organizator nie postanowi inaczej. Decyzja w sprawie dostępności wejściówek stacjonarnie zostanie ogłoszona za pomocą środków masowego przekazu, o których jest mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 
 3. Bilety wstępu:

  1. Przedsprzedaż “Speedrun” zostanie ogłoszona wraz z cennikiem przez Organizatora poprzez media społecznościowe oraz na stronie internetowej Wydarzenia w wybranym przez Organizatora terminie.
  2. Sprzedaż I puli wejściówek “Tura” zostanie ogłoszona wraz z cennikiem przez organizatora za pośrednictwem mediów społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania, skrócenia bądź przedłużenia czasu sprzedaży.
  3. Sprzedaż prowadzona na miejscu w czasie wydarzenia może zostać przerwana w chwili wyczerpania dostępnych wejściówek lub nieuruchomienia jej jeśli liczba dostępnych miejsc zostanie wyczerpana w czasie sprzedaży internetowej.
  4. W sprzedaży na miejscu nie będą dostępne wejściówki VIP i Nocny Marek.


  Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowej puli sprzedaży zgodnie ze swoją wolą.
 4. Ilość wejściówek każdego rodzaju jest ograniczona
 5. Po zakupie wejściówki (uiszczeniu opłaty akredytacyjnej) w internetowym systemie sprzedaży wejściówek lub na wydarzeniu, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 
 6. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zwrotu kosztów wejściówki (pełnej opłaty akredytacyjnej) lub części (pełnej opłaty akredytacyjnej pomniejszonej o wartość gotowych już gadżetów jak smycze, identyfikatory itp.) – wniosek należy kierować na adres e-mail bilety@nanicon.pl podając numer opłaconej wejściówki, dane osobowe oraz numer konta najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. 
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku organizator zobowiązuje się do wykonania zwrotu kosztów za wejściówkę w terminie do 21 dni od zakończenia Wydarzenia. Zwrot będzie pomniejszony o wartość kwoty, wyliczonej zgodnie z poniższym wykazem:

   1. W przypadku zgłoszenia wniosku w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: 10 zł przy rezygnacji z wejściówki dowolnego typu.
   2. W przypadku zgłoszenia wniosku w terminie późniejszym niż 14 dni oraz nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia:
    • 80 zł przy rezygnacji z wejściówki VIP,
    • 60 zł przy rezygnacji z wejściówki trzydniowego,
    • 20 zł przy rezygnacji z wejściówki na pierwszy dzień Wydarzenia,
    • 30 zł przy rezygnacji z wejściówki na drugi dzień Wydarzenia,
    • 15 zł przy rezygnacji z wejściówki na trzeci dzień Wydarzenia.

   Powyższe opłaty nie kumulują się.

 8. Zabrania się przekazywania bądź odsprzedaży biletu osobom trzecim.
 9. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe zobowiązane są do posiadania przy sobie kartę kontaktową ICE w razie wystąpienia problemów medycznych. Karta ICE jest elementem identyfikatora, który Uczestnik otrzyma przy wejściu na Wydarzenie. 
 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania przy akredytacji i posiadania przy sobie przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu, podpisanej przez opiekuna prawnego, zgodnej ze wzorem opublikowanym przez Organizatora na stronie internetowej Wydarzenia lub przebywać na terenie Festiwalu pod opieką swojego prawnego opiekuna. Dzieci do lat 13 mają wstęp na wydarzenie wyłącznie pod stałą opieką rodzica lub opiekuna. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu poświadczającego tożsamość i wiek uczestnika. 
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty lub zwolnienia z niej wybranych Uczestników. 
 13. Organizator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko i miasto zamieszkania w celach statystycznych oraz akredytacyjnych, jak również wizerunek w celach statystycznych oraz promocyjnych. Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas akceptacji niniejszego regulaminu. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą przedstawić zgodę od swojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

§3 Porządek i bezpieczeństwo

 1. Warunkiem przebywania na terenie Wydarzenia jest posiadanie odpowiedniej opaski na rękę. Opaska na rękę pozostaje własnością Organizatora do czasu zakończenia Wydarzenia.
 2. Wszelkie problemy związane z opaską na rękę należy zgłosić niezwłocznie Organizatorowi lub osobie uprawnionej.
 3. Osoby, które podejmą próbę usunięcia opaski we własnym zakresie, przekażą opaskę osobie trzeciej, otrzymają opaskę od osoby nieuprawnionej lub będą posiadać opaskę, której pochodzenie i/lub autentyczność zostanie zakwestionowana zostaną usunięte z Wydarzenia oraz pozbawione opaski na rękę. Osobom wyproszonym z Wydarzenia na podstawie niniejszego punktu nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych przy zakupie wejściówki. 
 4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zgubienia opaski na rękę Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia takiej sytuacji Organizatorowi w celu upomnienia się o otrzymanie opaski zastępczej. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania opaski zastępczej w przypadku podejrzenia próby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zabrania się wnoszenia zwierząt na teren Wydarzenia. Wyjątkiem są zwierzęta zgłoszone oraz zatwierdzone przez Organizatora.
 6. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia następujących przedmiotów:

  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu,
  2. wszelkich innych przedmiotów mogących zostać uznanych za broń i/lub amunicję w rozumieniu Art. 4 Pkt 1, Art. 4 Pkt 2, Art. 4 Pkt 3 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (Dz.U.2022.2516 t.j.),
  3. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  4. materiałów łatwopalnych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających i substancji psychotropowych. Wyjątkiem są substancje przepisane na receptę przez lekarza, zgłoszone uprzednio Organizatorowi,
  7. środków ochrony osobistej (takich jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne lub teleskopowe oraz innych mogących stwarzać zagrożenie dla Uczestników),
  8. substancji promieniotwórczych,
  9. substancji trujących i/lub toksycznych.

 7. Repliki broni palnej oraz broni białej mogą być wniesione wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora. Wniesiona w ten sposób replika zostanie oznaczona przez wyznaczone do tego osoby reprezentujące Organizatora. Oznaczenie repliki musi znajdować się na niej przez cały czas trwania Wydarzenia, w przeciwnym razie może zostać uznana za przedmiot wniesiony niezgodnie z Regulaminem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia oraz do wyproszenia z terenu Wydarzenia dowolnej osoby bez podawania przyczyny, w szczególności:

  1. osoby nietrzeźwej i/lub będącej pod wpływem środków odurzających, psychotropowych bądź innych podobnie działających,
  2. osoby zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub w sposób naruszający bezpieczeństwo lub porządek Wydarzenia, komfort innego uczestnika i/lub jego dobre imię bądź dobre imię Organizatora lub Wydarzenia,
  3. osoby naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4. osoby utrudniające przebieg wydarzenia lub pracę Organizatora.

 9. Osobom wyproszonym lub nie wpuszczonym na podstawie niniejszego punktu nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych przy zakupie wejściówki. W przypadku osób niepełnoletnich poinformowani zostaną opiekunowie prawni.
 10. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów, zażywania tabaki poza miejscami do tego wyznaczonymi. Organizator nie zobowiązuje się do wyznaczenia takich miejsc.
 11. Na terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i/lub napojów typu piwa, wina oraz inne trunki pochodne od trunków alkoholowych oznaczonych jako 0%, w tym napojów łudząco podobnych do wyrobów alkoholowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zezwolenia wniesienia na teren Wydarzenia przedmiotów nie opisanych jako zabronione w niniejszym regulaminie, ale mogących stanowić zagrożenie w opinii Organizatora lub osoby, która została przez niego upoważniona do wydania takiej opinii.
 13. Podczas trwania Wydarzenia zabrania się kierowania dopuszczonej repliki broni lub innego potencjalnie niebezpiecznego narzędzia w stronę innych Uczestników z wyjątkiem sytuacji, gdy została na to wyrażona wyraźna zgoda. Zabronione jest również podejmowanie innych zachowań mogących wywołać strach, dyskomfort lub zaniepokojenie u innych osób znajdujących się na terenie Wydarzenia.
 14. Organizator umożliwia przechowanie w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wybranych przedmiotów, na których wniesienie Uczestnik nie otrzyma zgody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione do przechowania oraz zastrzega sobie prawo do odmowy przechowania wybranych przedmiotów, jeśli ich przechowanie może być niebezpieczne i/lub skomplikowane.
 15. Uczestnicy oraz inne osoby znajdujące się na terenie Wydarzenia są zobowiązane do wykonywania poleceń Organizatorów oraz osób upoważnionych przez Organizatora do ich wydawania.
 16. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom przez cały czas trwania Wydarzenia w zakresie swoich możliwości.
 17. Przebywanie w pomieszczeniach oraz innych lokalizacjach, do których wstęp został wyraźnie zabroniony może skutkować usunięciem Uczestnika z terenu wydarzenia i/lub podjęcia kroków cywilnoprawnych w przypadku skrajnych naruszeń.
 18. W przypadku wykrycia zagrożenia życia lub zdrowia (np. pożaru, potrzeby interwencji medycznej, uszkodzenia instalacji elektrycznej lub gazowej, zalania budynku, zauważenia osoby zachowującej się niebezpiecznie itp.) każda osoba znajdująca się na terenie Wydarzenia ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora lub inną osobę odpowiedzialną za pilnowanie porządku.
 19. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponosi sprawca. Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji osoby odpowiedzialnej oraz pociągnięcia jej do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i/lub pozostawione na terenie Wydarzenia.
 21. Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób ścian, podłóg oraz konstrukcji budynku lub obszarów zielonych na całym terenie Wydarzenia (np. poprzez wywieszanie plakatów, umieszczanie obiektów mogących utrudniać Uczestnikom przemieszczanie się po terenie Wydarzenia, zastawianie ścieżek ewakuacyjnych itp.) bez pisemnej zgody Organizatora. Brak zgody skutkować będzie usunięciem rzeczonego obiektu oraz eskalacją sytuacji, jeśli w opinii Organizatora zajdzie taka konieczność.
 22. Zabrania się podejmowania czynności, które zostały uznane społecznie za niemoralne, nieprzyzwoite i/lub obsceniczne. Organizator nie przyjmuje roszczeń oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikłe z prób podejmowania takich czynności.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia, której przyczyna nie będzie leżeć po jego stronie.
 24. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie oraz podporządkowywania się decyzjom Organizatora i osób uprawnionych.
 25. W przestrzeniach nie będących ogólnodostępnymi dla Uczestników (np. Pomieszczenia gospodarcze, przestrzenie przeznaczone dla Organizatorów i/lub osób uprawnionych, innych przestrzeniach oznaczonych jako niedostępne) mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy oraz osoby posiadające zgodę Organizatora.

§4 Przebieg Wydarzenia

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Wydarzenia atrakcji, określonych w programie imprezy udostępnionego na stronie internetowej Wydarzenia nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Organizator zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w programie atrakcji na stronie internetowej niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 3. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń spowodowanych odwołaniem atrakcji z przyczyn od niego niezależnych np. nieobecność lub niezdolność do prowadzenia programu przez prelegenta, brak narzędzi lub materiałów których organizacja leżała po stronie prelegenta lub przyczyn siły wyższej np. warunkami atmosferycznymi itp.
 4. Organizator zobowiązuje się do przygotowania punktu pierwszej pomocy na terenie wydarzenia, jednocześnie nie zapewnia on ubezpieczenia zdrowotnego dla uczestników.
 5. Organizator posiada oficjalne środki masowego przekazu medialnego do których odnośniki znajdują się poniżej:

  1. Strona internetowa: Link
  2. Strona Facebook: Link
  3. Wydarzenie na Facebooku: Link
  4. Profil Instagram: Link
  5. Server Discord: Link

 6. Organizator zobowiązuje się do przekazywania informacji oraz ogłoszeń za pomocą co najmniej jednego ze środków masowego przekazu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za media społecznościowe nie będące oficjalnym środkiem przekazu organizatora a mogących imitować lub upodabniać się do wyżej wymienionych mediów. 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Rozmieszczanie wszelkich materiałów promocyjnych wymaga zgody Organizatora. Materiały rozmieszczone bez zgody będą usuwane, a w przypadku, gdy usunięcie lub umieszczenie ich doprowadzi do jakichkolwiek uszkodzeń – osoba dopuszczająca się takiego umieszczenia może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego wskazania miejsc, w których rozmieszczanie materiałów promocyjnych będzie dopuszczone bez konieczności posiadania indywidualnej zgody.
 3. Zakupienie biletu przez Uczestnika Konwentu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Wydarzenia, w tym zaproszonych Gości, przedstawicieli Prasy, Wystawców, Twórców Programu oraz przedstawicieli Organizatora. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów wewnętrznych budynku.
 4. Zabrania się niszczenia mienia i naruszania dóbr osobistych, komfortu lub/oraz dobrego imienia innych uczestników na terenie wydarzenia. Za wszelkie szkody odpowiada ich sprawca. Osoby, które wyrządziły szkody, będą pociągane do odpowiedzialności finansowej, cywilnej lub karnej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przesyłki doręczane na adres Budynku w trakcie trwania wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki bądź innej formy dostawy jeśli zostanie o takie przyjęcie poproszona.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników Wydarzenia w celach informacyjnych i promocyjnych, a także udostępniania tych zdjęć do podobnych celów swoim partnerom bez ograniczeń czasowych i geograficznych. Jednocześnie zabrania się Uczestnikom fotografowania oraz nagrywania przedstawicieli Organizatora bez wyraźnej zgody osób fotografowanych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie postanowień Regulaminu za pomocą jednego lub wielu ze swoich środków masowego przekazu, zanim zmiany zostaną wprowadzone. Uczestnikowi przysługuje w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, zmiany obostrzeń przeciwepidemicznych, poważnej awarii na terenie Wydarzenia, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają jego zorganizowanie w przewidzianym kształcie, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo do odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem moc sprawczą ma Kodeks Cywilny.
 10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z jego złamania.