NANI?!Con 2024 - 02-04 sierpnia | Katowice

Regulamin Twórców Programu NANI?!Con 2024

Wersja PDF niniejszego regulaminu jest dostępna w tym miejscu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Konwentu Mangi i Anime Nanicon 2024 (zwanego dalej Wydarzeniem), mającego miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3 (zwanego dalej Budynkiem) oraz odgrodzonego obszaru wokół budynku (zwanym dalej w całości terenem Wydarzenia).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja NaniNani, wpisana do rejestru pozycji KRS w rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102981 (zwana dalej Organizatorem) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, NIP: 9542744486, REGON: 243311737.
 3. Każdy Twórca Programu, którego definicja znajduje się w §2 ust. 1 zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Konwentu Nanicon 2024.
 4. Obszar programu, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, odnosi się do każdej strefy otwartej, sali prelekcyjnej oraz każdej innej wydzielonej strefy wewnątrz lub na zewnątrz Budynku, która została przydzielona Twórcy Programu do przeprowadzenia zatwierdzonego przez Organizatora punktu programu.
 5. Punkty programu mogą odbywać się wyłącznie na terenie Wydarzenia oraz w czasie jego trwania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za atrakcje, które zostaną zorganizowane poza terenem Wydarzenia lub niezgodnie z harmonogramem programu Wydarzenia.
 6. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Twórcą Programu odbywa się drogą mailową poprzez adres, który Twórca Programu podał w Formularzu Zgłoszeniowym lub za pośrednictwem kanału, który został wykorzystany do kontaktu z Organizatorem z pominięciem Formularza zgłoszeniowego, o ile ustalenia indywidualne nie będą stanowić inaczej.
 7. Punkty programu to atrakcje na Wydarzeniu takie jak: wykłady, prelekcje, panele, konkursy, pokazy lub warsztaty dostępne dla uczestników w ramach zakupionej wejściówki na Wydarzenie.
 8. Przez stronę internetową Wydarzenia, o której mowa jest kilkukrotnie w dalszej części regulaminu, rozumie się witrynę www https://www.nanicon.pl/.

§2 Uczestnictwo w Wydarzeniu

 1. Twórcą Programu jest każda osoba, której punkt programu zostanie zatwierdzony przez Organizatora.
 2. Twórca Programu zobowiązany jest do odbioru opaski na rękę oraz identyfikatora na stanowisku akredytacyjnym dla Twórców Programu. Opaska na rękę pozostaje własnością Organizatora do czasu zakończenia Wydarzenia. Jeżeli Twórca Programu pełni również inną funkcję na Wydarzeniu, akredytacja może odbyć się w innym miejscu, co zostanie w takiej sytuacji wyraźnie nakreślone przez Organizatora.
 3. Twórca Programu zgłasza chęć przeprowadzenia punktu programu na Wydarzeniu poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Wydarzenia lub, w szczególnych przypadkach, poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszanego punktu programu bez podawania przyczyny. Zgłaszający zostanie poinformowany o odmowie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Twórca Programu nie otrzymuje dostępu do strefy noclegowej wyłącznie na podstawie zatwierdzonego punktu programu. O potrzebie uzyskania dostępu do tej strefy Twórca Programu musi poinformować Organizatora przed zatwierdzeniem zgłoszonego punktu programu.
 6. Wszelkie ustalenia indywidualne między Twórcą Programu a Organizatorem są wiążące na mocy umowy ustnej.
 7. Twórca Programu deklaruje, że w dniu rozpoczęcia Wydarzenia będzie mieć ukończony co najmniej 16. rok życia lub, w przypadku zgłaszania programu przeznaczonego dla osób pełnoletnich, co najmniej 18. rok życia.

§3 Zgłoszenie punktu programu

 1. Zgłaszający jest zobowiązany udzielić Organizatorowi wszystkich niezbędnych informacji dotyczących punktu programu w wyznaczonym terminie, w tym również informacji dodatkowych na prośbę Organizatora.
 2. Zgłoszenia punktów programu będą przyjmowane zgodnie z terminem ogłoszonym przez Organizatora na mediach społecznościowych i/lub stronie internetowej Wydarzenia. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia punktu programu przed lub po wyznaczonym terminie zgłoszeń, zgodnie ze swoją wolą.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń bez podawania przyczyny.
 5. Po stronie Organizatora leży ostateczna decyzja w wyborze lokalizacji zatwierdzonego punktu programu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zatwierdzonego punktu programu, o czym Twórca Programu zostanie poinformowany niezwłocznie. Twórca Programu ma w takiej sytuacji prawo do zmiany swojej oferty lub wycofania zgłoszenia.
 7. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu zgłoszonego punktu programu, Twórca Programu nie powinien zmieniać ustalonych wcześniej warunków. Zmiana warunków przeprowadzenia punktu programu przez Twórcę Programu może doprowadzić do zmiany decyzji Organizatora dotyczącej zatwierdzenia punktu, nawet po upłynięciu terminu zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszeń.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty lub zmiany tytułu punktu programu i/lub jego opisu w przypadku, gdy zostaną one uznane za niestosowne lub w celu usunięcia błędów, zachowując ich kontekst. Błędy, np. ortograficzne, będące celowym zabiegiem, wymagają dodatkowej notatki informującej o zamierzonym działaniu ze strony Twórcy Programu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy osób prowadzących punkt programu oraz godzin, w których punkt będzie prowadzony, bez podawania przyczyny.
 10. O dokonanych zmianach, o których mowa w §3 ust. 8 i 9, Zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie.
 11. Twórca Programu jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o wszelkich przedmiotach, które są niezbędne do przeprowadzenia przez niego punktu programu, a których wniesienie na teren Wydarzenia zostało zabronione w Regulaminie Konwentu Nanicon 2024. Organizator nie gwarantuje wyrażenia zgody na wniesienie w/w przedmiotów oraz zastrzega sobie prawo do żądania zmiany formy prowadzenia punktu programu.
 12. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Twórców Programu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszonych punktów programu nie później niż do dnia 12 lipca 2024 r. włącznie. Wyjątkiem od tego terminu jest sytuacja opisana w §3 ust. 7.
 13. Twórca Programu jest zobowiązany do udzielenia szczegółowych informacji dotyczących swoich oczekiwań oraz zapotrzebowania, którego doprowadzenie leży po stronie Organizatora. Potrzeby nie ujęte przez Twórcę Programu podczas zgłaszania punktu programu mogą nie zostać zrealizowane przez Organizatora. Organizator nie będzie rozpatrywał roszczeń związanych z kwestiami nie ujętymi w zgłoszeniu.
 14. Twórca Programu jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych wszystkich osób, które będą brać udział w prowadzeniu zgłoszonego punktu programu. Osoby, których prawdziwe dane osobowe nie będą zgadzać się z podanymi w zgłoszeniu mogą nie otrzymać zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu jako Twórcy Programu.
 15. Minimalny czas trwania punktu programu wynosi jedną godzinę, o ile ustalenia indywidualne między Organizatorem a Twórcą Programu nie będą stanowić inaczej.
 16. W przypadku zgłoszenia punktu programu przeznaczonego dla osób pełnoletnich Twórca Programu jest zobowiązany do zamieszczenia informacji na ten temat w tytule i opisie punktu programu. Brak takiej informacji może skutkować odmową przeprowadzenia punktu programu pomimo wcześniejszego zatwierdzenia oraz niezależnie od czasu. Decyzja o odmowie może zostać podjęta w czasie trwania Wydarzenia lub nawet w trakcie trwania danego punktu programu.

§4 Prowadzenie punktu programu w czasie trwania Wydarzenia

 1. Twórca Programu może określić grupę, społeczność, organizację pozarządową lub instytucję, którą reprezentuje w ramach prowadzenia punktu programu. Podmiot reprezentowany przez Twórcę Programu zostanie ujęty w tytule i/lub opisie punktu programu.
 2. W punktach programu mogą brać udział wszyscy Uczestnicy, z wyjątkiem osób wykluczonych przez Organizatora.
 3. Prowadzący punkt programu powinien stawić się w obszarze programu nie później niż 5 minut przed planowanym czasem jego rozpoczęcia.
 4. Każdy Twórca Programu ma obowiązek stosować się do opisanego poniżej systemu “godziny programowej”:

   4.1. Niezależnie od czasu trwania punktu programu, ostatnia planowana godzina punktu dzieli się na:

   1. 50 minut czasu trwania samego punktu
   2. 5 minut na podsumowanie, pytania, rozdanie nagród itp. (w zależności od rodzaju programu)
   3. 5 minut na opuszczenie obszaru przez kończącego Twórcę Programu i uczestników oraz przygotowanie się przez Twórcę rozpoczynającego kolejny punkt programu.

   4.2. Każda godzina programowa poprzedzająca ostatnią trwa standardowe 60 minut.

 5. Tematyka punktu programu nie może w żaden sposób ranić lub obrażać kogokolwiek ze względu na: orientację seksualną, płeć, przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną lub wyznaniową, w tym bezwyznaniowość. Ponadto, tematyka punktu programu powinna być tożsama z tematyką określoną podczas jego zgłaszania.
 6. Przekroczenie wcześniej określonego czasu trwania programu jest zabronione. Wyjątkiem są przekroczenia, o których Organizator został uprzedzony oraz wyraził na to wyraźną zgodę.
 7. Twórca Programu ma obowiązek stosować się do zaleceń Organizatora oraz osób reprezentujących go, w przypadku prośby o zakończenie programu przed czasem.
 8. Twórca Programu zobowiązuje się do zdania obszaru programu po zakończeniu swojego punktu programu w stanie nie gorszym, niż w chwili jego rozpoczęcia. Wszelkie problemy zaistniałe w trakcie prowadzenia punktu programu należy zgłosić Organizatorowi lub osobie reprezentującej go niezwłocznie.
 9. Prowadzony punkt programu nie może w żaden sposób nawoływać do nienawiści, łamać przepisów Prawa Polskiego i/lub Kodeksu Karnego, prezentować zachowań obscenicznych, naruszających dobro osób trzecich bądź dobre imię Organizatora i/lub Wydarzenia oraz narażać uczestników Wydarzenia na niebezpieczeństwo. Złamanie tego punktu prowadzić będzie do natychmiastowego przerwania punktu programu oraz usunięcia prowadzącego (lub prowadzących) z terenu Wydarzenia.
 10. W przypadku potrzeby skrócenia czasu trwania punktu programu, Twórca Programu ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Organizatora wraz z uzasadnieniem. Skrócenie czasu trwania punktu może mieć wpływ na zmianę decyzji w sprawie przysługującej Twórcy Programu obniżki ceny za wejściówkę, o której mowa w §5 ust. 1.
 11. W przypadku wystąpienia sytuacji losowej, która uniemożliwi Twórcy Programu przeprowadzenie punktu programu, Twórca Programu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
 12. Twórca Programu zobowiązany jest do niezwłocznego zaraportowania do Organizatora wszelkich uszkodzeń, które powstały w czasie prowadzenia przez niego punktu programu. Jeżeli uszkodzenie:

  1. Powstało na skutek działania uczestnika/uczestników wydarzenia, Twórca Programu powinien wskazać minimum jedną osobę odpowiedzialną. W przypadku braku możliwości wskazania przez Twórcę Programu osoby odpowiedzialnej, odpowiedzialność za uszkodzenie spada na Twórcę Programu.
  2. Powstało na skutek działania Twórcy programu, ponosi on wtedy pełną odpowiedzialność prawną i/lub finansową.

 13. Twórca Programu jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikłych z uszkodzenia, zagubienia lub utracenia powierzonego mu przez Organizatora mienia. Dotyczy to wszelkich urządzeń, materiałów oraz obszaru programu z całym jego wyposażeniem.

§5 Obniżka ceny za wejściówkę Twórcy Programu

 1. Twórcy programu przysługuje obniżka ceny za wejściówkę na wydarzenie na następujących warunkach:

  1. 50% obniżki ceny wejściówki – jeżeli Twórca Programu przeprowadzi 1 godzinę programu.
  2. 100% obniżki ceny wejściówki – jeżeli Twórca Programu przeprowadzi 2 godziny programu lub więcej.

 2. Twórca programu, który otrzyma 100% obniżki ceny wejściówki nie ma obowiązku zakupu wejściówki na Wydarzenie – zostanie on wpisany na listę akredytacyjną Twórców Programu przez koordynatora programu i na tej podstawie otrzyma akredytację na Wydarzeniu. Twórca Programu, który otrzyma 50% obniżki ceny wejściówki jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty według instrukcji przekazanych mu przez Organizatora indywidualnie.
 3. Jeżeli Twórca Programu posiada zakupioną wejściówkę oraz jednocześnie przysługują mu obniżki ceny wejściówki, powinien on zgłosić chęć otrzymania zwrotu kosztów za wejściówkę w ciągu dwóch dni od zakończenia wydarzenia. Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem e-mail bilety@nanicon.pl.
 4. Jeżeli Twórca Programu, któremu przysługują zniżki za wejściówkę, zakupił wejściówkę VIP, może on ubiegać się o zwrot części kwoty, którą zapłacił, którą jest cena podstawowej wejściówki trzydniowej z puli “Tura” pomnożona przez próg obniżki osiągnięty przez Twórcę Programu. Dopłata do wejściówki VIP względem ceny wejściówki standardowej nie podlega zwrotowi niezależnie od ilości godzin, które Twórca Programu przeprowadzi.
 5. W przypadku zwrotu opłaty za wejściówkę, o której mowa w §5 ust. 3 i 4, obowiązują opłaty manipulacyjne wynoszące 4% zwracanej kwoty. Zwrócona kwota zostanie zmniejszona o wartość opłaty.
 6. W przypadku punktów programu prowadzonych przez więcej niż jednego Twórcę Programu, ilość godzin wymagana do otrzymania obniżki ceny za wejściówkę mnoży się przez ilość Twórców Programu prowadzących dany punkt programu.
 7. Twórca Programu przyjęty na podstawie odrębnych ustaleń jest zwolniony z kosztów wejściówki w sposób indywidualny, ustalony z Organizatorem.
 8. Bilety jednodniowe nie są objęte obniżką ceny.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy znajdujące się na terenie Wydarzenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obszarze programu bez opieki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Twórcy Programu z terenu Wydarzenia w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu lub złamania prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach wszystkich Twórców Programu, których atrakcje zostały zatwierdzone.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w najbardziej aktualnej formie na stronie internetowej Wydarzenia. 
 6. Zgłoszenie punktu programu przez Twórcę Programu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz lokalizacji Wydarzenia lub odwołania go w dowolnym momencie. O podjęciu takiej decyzji Organizator poinformuje niezwłocznie wszystkich Twórców Programu, których punkty programu zostały zatwierdzone.
 8. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia powinny być zgłoszone Organizatorowi niezwłocznie w sposób wyraźny. Reklamacje i roszczenia zgłoszone Organizatorowi po zakończeniu Wydarzenia będą uznane za niezasadne.
 9. Miejsce parkingowe na terenie Wydarzenia jest zagwarantowane wyłącznie dla Twórców Programu, którzy zgłoszą potrzebę wniesienia na teren Wydarzenia przedmiotów wielkogabarytowych lub takich, których wniesienie jest niemożliwe bez pomocy rampy. Organizator nie gwarantuje dostępu do miejsca parkingowego w przypadkach innych, niż opisany w niniejszym punkcie.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem moc sprawczą ma Kodeks Cywilny.
 11. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia Twórcy Programu z jego przestrzegania oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z jego złamania.