NANI?!Con 2024 - 02-04 sierpnia | Katowice

Regulamin Wolontariuszy NANI?!Con 2024

Wersja PDF niniejszego regulaminu jest dostępna w tym miejscu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Konwentu Mangi i Anime Nanicon 2024 (zwanego dalej Wydarzeniem), mającego miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3 (zwanego dalej Budynkiem) oraz odgrodzonego obszaru wokół budynku (zwanym dalej w całości terenem Wydarzenia).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja NaniNani, wpisana do rejestru pozycji KRS w rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102981 (zwana dalej Organizatorem) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, NIP: 9542744486, REGON: 243311737.
 3. Każdy Wolontariusz, którego definicja znajduje się w §2 ust. 1 zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Konwentu Nanicon 2024.
 4. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Wolontariuszem odbywa się drogą mailową poprzez adres, który Wolontariusz podał w formularzu zgłoszeniowym oraz serwera Discord stworzonego na potrzeby Wydarzenia. 
 5. Przez stronę internetową Wydarzenia, o której mowa jest kilkukrotnie w dalszej części regulaminu, rozumie się witrynę https://www.nanicon.pl/.

§2 Uczestnictwo w Wydarzeniu

 1. Wolontariuszem jest każda osoba, która została przyjęta do pełnienia wolontariatu przez Organizatora po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego GigaCzada, dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia.
 2. Wolontariusz jest zobowiązany do odebrania identyfikatora oraz pakietu GigaCzada na stanowisku akredytacyjnym lub bezpośrednio u Organizatora. Pakiet GigaCzada zawiera:

  1. Opaskę na rękę dla Wolontariusza.
  2. Koszulkę GigaCzada.
  3. Pakiet bonów na posiłki.

 3. Pakiet GigaCzada pozostaje własnością Organizatora do czasu zakończenia Wydarzenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny. Zgłaszający zostanie poinformowany o odmowie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Wolontariusz otrzymuje dostęp do strefy noclegowej na podstawie zatwierdzonego zgłoszenia.
 6. Wszelkie ustalenia indywidualne między Wolontariuszem a Organizatorem są wiążące na mocy umowy ustnej.
 7. Wolontariusz deklaruje, że w dniu rozpoczęcia Wydarzenia będzie mieć ukończony 15. rok życia.
 8. Wolontariusz, który w dniu rozpoczęcia Wydarzenia nie będzie mieć ukończonego 18. roku życia jest zobowiązany do posiadania przy sobie i okazania Organizatorowi lub osobie reprezentującej go zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Wydarzeniu. Brak zgody może skutkować odmową na uczestnictwo w Wydarzeniu i/lub pełnienie wolontariatu ze strony Organizatora. Wzór znajduję się na stronie internetowej Wydarzenia.

§3 Prawa i obowiązki Wolontariusza i Organizatora

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do:

  1. Stawienia się we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie w momencie rozpoczęcia swojego dyżuru.
  2. Noszenia wyznaczonych przez Organizatora środków identyfikacji Wolontariusza w czasie trwania swojego dyżuru (identyfikator oraz koszulka GigaCzada).
  3. Zrealizowania uzgodnionych z Organizatorem godzin swojego dyżuru.
  4. Sumiennego realizowania zadań wyznaczonych mu przez Organizatora w czasie swojego dyżuru.
  5. Przestrzegania przepisów BHP oraz warunków Regulaminu Konwentu Nanicon 2024 przez cały czas trwania Wydarzenia.
  6. Godnego reprezentowania Organizatora przez cały czas trwania Wydarzenia poprzez kulturalne zachowanie.
  7. Zapoznania się z planem budynku oraz nabrania podstawowej wiedzy dotyczącej planu atrakcji Wydarzenia.
  8. Zwracania uwagi na swoje zdrowie oraz informowania Organizatora w przypadku wystąpienia jego uszczerbku.
  9. Dyspozycji telefonicznej dla Organizatora przez cały czas trwania Wydarzenia (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na sen zgłoszonych Organizatorowi).
  10. Informowania Organizatora o każdej nagłej lub niespodziewanej sytuacji, która wystąpiła lub może wystąpić w czasie trwania Wydarzenia, mogąca również wpłynąć na jego przebieg.
  11. Wykonywania przydzielonych mu zadań samodzielnie lub informowania Organizatora o konieczności przekazania zadania innemu Wolontariuszowi. Wymagana jest w tym przypadku zgoda Organizatora na przekazanie zadania.
  12. Reagowania, a następnie informowania Organizatora o stwierdzeniu przypadku naruszenia Regulaminu Wydarzenia.
  13. Nie przekazywania środków identyfikacji Wolontariusza nikomu do czasu zakończenia Wydarzenia.
  14. Informowania Organizatora o stwierdzonych usterkach i sytuacjach niebezpiecznych oraz nie ingerowania w nie, jeśli przekracza to kompetencje Wolontariusza (np. naprawa instalacji elektrycznej, naprawa konstrukcji budynku, podejmowanie dowolnych czynności na wysokości).

 2. Wolontariusz ma prawo do:

  1. Uczestnictwa w Wydarzeniu na prawach Uczestnika poza godzinami swojego dyżuru.
  2. Dostępu do strefy Wolontariuszy wyznaczonej przez Organizatora przez cały czas trwania Wydarzenia.
  3. Korzystania ze strefy gastronomicznej dla Wolontariuszy.
  4. Odmowy wykonania polecenia Organizatora lub osoby reprezentującej go, jeśli w opinii Wolontariusza wykonanie polecenia może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne lub naruszyć bezpieczeństwo.
  5. Uzyskania zaświadczenia o wolontariacie wydanego przez Fundację NaniNani będącą Organizatorem Wydarzenia.
  6. Przekroczenia ustalonych godzin dyżuru po poinformowaniu o takiej chęci Organizatora oraz deklaracji, że nie naruszy to zdrowia Wolontariusza.

 3. Organizator jest zobowiązany do:

  1. Zapewnienia Wolontariuszowi ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania Wydarzenia (NNW)
  2. Zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbania o zdrowie Wolontariusza.
  3. Dyspozycji telefonicznej dla Wolontariusza w czasie jego dyżuru.
  4. Dostarczenia umowy lub porozumienia (w przypadku osoby nieletniej) o Wolontariat każdemu Wolontariuszowi.
  5. Stworzenia optymalnego grafiku dyżurów nie naruszającego zdrowia Wolontariusza.
  6. Dopilnowania, aby Wolontariusz zapoznał się z Regulaminem Wolontariuszy. Słowo klucz do wpisania w formularzu zgłoszeniowym to Rododendron.
  7. Wyznaczenia strefy do wypoczynku oraz regeneracji dla Wolontariuszy.
  8. Zapewnienie Wolontariuszowi Pakietu GigaCzada w tym koszulki o wskazanym przez Wolontariusza rozmiarze.

 4. Organizator ma prawo do:

  1. Anulowania współpracy z Wolontariuszem w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Odmowy wydania zaświadczenia o wolontariacie w przypadku wystąpienia sytuacji z §3 ust. 4a.
  3. Zmiany godzin dyżurowania Wolontariusza w przypadku wystąpienia ryzyka naruszenia jego zdrowia.
  4. Zmiany sekcji, w której Wolontariusz podejmuje dyżur w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
  5. Delegowania Wolontariusza do zadań dodatkowych poza godzinami dyżuru za jego zgodą.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Wolontariusza bez opieki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie, jednocześnie informując wszystkich Wolontariuszy o wprowadzonych zmianach.
 3. Wysłanie Zgłoszenia GigaCzada przez Wolontariusza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz lokalizacji Wydarzenia lub odwołania go w dowolnym momencie. O podjęciu takiej decyzji Organizator poinformuje niezwłocznie wszystkich Wolontariuszy, którzy zostali przyjęci.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem moc sprawczą ma Kodeks Cywilny.
 6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia Wolontariusza z jego przestrzegania oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z jego złamania.