NANI?!Con 2024 - 02-04 sierpnia | Katowice

Regulamin Konkursu Cosplay NANI?!Con 2024

Wersja PDF niniejszego regulaminu jest dostępna w tym miejscu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy konkursu cosplay (zwanego dalej Konkursem) organizowanego w czasie trwania Konwentu Manga/Anime Nanicon 2024 mającego miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3 (zwanego dalej Wydarzeniem).
 2. Organizatorami Konkursu są oddelegowani koordynatorzy konkursu cosplay (zwani dalej  Koordynatorami Konkursu) działający w imieniu Fundacji NaniNani, wpisanej do rejestru pozycji KRS w rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102981 (zwanej dalej Organizatorem).
 3. Ilekroć w tym regulaminie będzie mowa o środkach masowego przekazu Organizatora, odnosić się to będzie do:

  1. Profilu Instagram Wydarzenia – Link
  2. Dyskusji w wydarzeniu na Facebooku – Link
  3. Profilu Facebook Wydarzenia – Link
  4. Serwera Discord Wydarzenia – Link
  5. Strony internetowej Wydarzenia – Link

 4. Konkurs odbywa się w terminie oraz miejscu podanym przez Koordynatorów Konkursu za pośrednictwem jednego lub wielu ze środków masowego przekazu Organizatora.
 5. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, której zgłoszenie na udział w Konkursie zostało zaakceptowane przez Koordynatorów Konkursu.
 6. Kontakt z Koordynatorami Konkursu odbywać się powinien poprzez adres mailowy cosplay@nanicon.pl.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 8. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą i prezentują stroje wybranej przez siebie fikcyjnej postaci z wszelkich form popkultury takich jak animacje, komiksy, książki, gry, filmy lub postaci projektu własnego (OC – ang. Original Character  oryginalna postać). Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik Konkursu wykazuje chęć do zaprezentowania swojego stroju na scenie i wyraża zgodę na ocenę jego występu oraz kreacji przez wybrane przez Koordynatora Konkursu jury
 9. Skład Jury Konkursu zostanie ogłoszony przez Koordynatora Konkursu za pośrednictwem jednego lub wielu ze środków masowego przekazu Organizatora.
 10. Zakwalifikowanych do konkursu obowiązuje posiadanie ważnej w dniu przeprowadzenia konkursu wejściówki na Wydarzenie. Konkurs odbywa się dnia 3 sierpnia 2024 r. (sobota).
 11. Uczestnicy Konkursu, którzy nie ukończyli 18. roku życia są zobowiązani do posiadania przy sobie wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu z adnotacją o zgodzie na udział w Konkursie. Wzór zgody znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do okazania zgody na każde polecenie Koordynatora Konkursu lub Organizatora.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który do dnia 21 lipca 2024 r. włącznie wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy na konkurs cosplay, dostępny na stronie internetowej Wydarzenia. Zgłoszenia napływające po tym terminie lub po terminie alternatywnym ogłoszonym przez Koordynatorów Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 2. Koordynatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podawania przyczyny.
 3. Zgłoszony do Konkursu strój nie musi mieć swojej premiery na Konkursie, jednak cały kostium jak wraz z jego elementami nie może być wystawiany przez Uczestnika Konkursu w kategoriach Grand Prix (nagroda główna za całokształt) oraz Najlepiej wykonany strój, jeżeli zdobył już nagrodę główną na tożsamym konkursie cosplay (pierwsze miejsce w dowolnej kategorii dotyczącej wykonania stroju lub Grand Prix).
 4. Dopuszcza się uczestnictwo w Konkursie strojów kupnych i/lub niewykonanych własnoręcznie przez Uczestnika Konkursu oraz strojów, które zdobyły nagrody zgodnie z §2 ust. 4, jeżeli zostanie on zgłoszony tylko do udziału w kategorii Najlepsza prezentacja sceniczna. Uczestnik powinien wyraźnie zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Dopuszcza się uczestnictwo w konkursie strojów wykonanych przez osobę trzecią pod warunkiem, że autor stroju będzie obecny na Wydarzeniu w dniu Konkursu oraz na rundzie jury. Strój może być strojem referencyjnym z wybranej produkcji lub własnego projektu. W takiej sytuacji zgłoszenie danego stroju musi zostać wysłane przez jego autora oraz zawierać w uwagach adnotację o prezentacji stroju na Konkursie przez modela. Należy wtedy dodać imię i nazwisko modela oraz opcjonalnie jego pseudonim, adres e-mail i telefon komórkowy.

   5.1. Dopuszcza się uczestnictwo modela prezentującego strój autorstwa osoby trzeciej w kategorii Najlepsza prezentacja sceniczna, jeśli będzie on w stanie zaprezentować ten strój samodzielnie lub grupowo. W swoim niezależnym zgłoszeniu model powinien dodać w uwagach dane autora stroju w celu weryfikacji informacji z §2 ust. 4 i 5.
   5.2. W przypadku, gdy strój i prezentacja sceniczna to dwa niezależne zgłoszenia dwóch indywidualnych twórców, strój nie ma możliwości zdobycia nagrody w kategorii Grand Prix w Konkursie (jest to nagroda podsumowująca twórczość oraz całokształt jednego uczestnika).

 6. Do Konkursu Koordynator Konkursu może dopuścić jeden projekt własny stroju (OC). Oznacza to: autorskie stylizacje, autorski projekt postaci do tej pory nieistniejącej, humanizacje przedmiotów/zwierząt/stworów/istot mitologicznych/itp., które nie posiadają obrazu referencyjnego lub obraz ten jest luźną interpretacją twórcy (szkic, bardzo prosty rysunek, prosty rysunek czarno-biały – zaznaczone w zgłoszeniu), własne wersje strojów postaci istniejących (inne stylizacje lub tematyczne pomysły na projekt np. mitologia), które nie posiadają materiałów referencyjnych lub dany materiał jest luźną interpretacją twórcy (szkic. bardzo prosty rysunek, rysunek czarno-biały – zaznaczone w zgłoszeniu), projekty postaci fantastycznych (elfy, krasnoludy, czarodzieje, driady, itp.), które nie posiadają materiałów referencyjnych lub dany materiał jest luźną interpretacją twórcy (szkic, bardzo prosty rysunek, rysunek czarno-biały – zaznaczone w zgłoszeniu), postaci z literatury, których opis wyglądu jest bardzo ubogi lub pozwala na wiele różnych interpretacji, jeśli chodzi o ubiór (brak rysunku, szczegółowego opisu).

   6.1. Każdy inny istniejący obrazek referencyjny, który cechuje się szczegółowością i skomplikowaniem wykonania, istnieniem danej postaci w uniwersum, literaturze, filmie, itd. szczegółowo opisanego/pokazanego, istnieniem danego stroju postaci w dorobku artystycznym twórcy (również AU – alternatywne uniwersum) szczegółowo opisanego/pokazanego kwalifikuje się do kategorii Najlepiej wykonany strój. W razie wątpliwości co do projektu należy skontaktować się z Koordynatorami Konkursu drogą mailową.
   6.2. Zgłoszenia OC będą podlegać szczegółowemu sprawdzeniu przez Koordynatorów konkursu. Wszelkie próby przywłaszczenia projektu wykonanego przez osobę trzecią będą wiązać się z dyskwalifikacją z konkursu oraz poinformowaniem o zaistniałej sytuacji pierwotnego autora projektu zgłoszonego w taki sposób.

 7. Dopuszcza się do uczestnictwa w kategoriach Najlepiej wykonany strój oraz Grand Prix stroje, których elementy zostały wykonane przez inne osoby lub ze znaczną pomocą osób trzecich. Należy wtedy poinformować o takich elementach w zgłoszeniu w części przeznaczonej na uwagi zgłaszającego lub w miejscu przeznaczonym na krótki opis stroju z dodając dane osoby, która zaangażowała się w pomoc przy stworzeniu stroju. Posiadanie elementów wykonanych przez osoby trzecie może wpływać na na punktację przyznaną przez Jury. Drobne wsparcie osób trzecich (np. Pomoc w podpięciu wykroju, przytrzymanie elementów w trakcie pracy nad strojem, wsparcie w tworzeniu planu pracy itp.) jest dopuszczalne i nie wpływa na ocenę Uczestnika Konkursu.
 8. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych elementów, takich jak gotowy bazy butów, peruki, półfabrykanty (np. Biżuteria, druk 3D) do wykonania strojów.
 9. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do udostępnienia Koordynatorom Konkursu pliku w formacie .zip zawierającego:

  1. Minimum 3 szczegółowe obrazy referencyjne stroju w formacie .jpg lub .png (dotyczy to również każdego członka grupy oraz OC – w tym przypadku może to być rysunek tradycyjny lub digital art wykonany przez uczestnika lub zlecony innej osobie, z zaznaczeniem autora grafiki).
  2. Ścieżkę dźwiękową do występu w formacie .mp3.
  3. (opcjonalnie) materiał wideo w formacie .mp4.

 10. Długość trwania wystąpienia scenicznego wynosi przynajmniej 30 sekund, a maksymalnie odpowiednio:

  1. Prezentacja solo – do 1,5 minuty.
  2. Prezentacja grupowa – do 3 minut.

 11. W przypadku, gdy prezentacja sceniczna wymaga większej ilości czasu niż podana w §2 ust. 10a i 10b, Uczestnik Konkursu może skontaktować się z Koordynatorami Konkursu w celu ustalenia czasu trwania występu. Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania dłuższego czasu trwania występu.
 12. Uczestnicy otrzymają odpowiedź dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia nie później niż do dnia 25 lipca 2024 r. włącznie. 
 13. Chęć wprowadzenia zmian w zgłoszeniu po jego pozytywnym rozpatrzeniu (m.in. opisu, ścieżki dźwiękowej, zmiany w składzie grupy) należy zgłosić do dnia 31 lipca 2024 r. włącznie. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez Koordynatorów Konkursu. Niezatwierdzone zmiany będą uznane za nieobowiązujące.
 14. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Koordynatorów Konkursu o rezygnacji ze swojego zgłoszenia, bez względu na to, czy otrzymał już informację o przyjęciu.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych wszystkich osób wymienionych w jego zgłoszeniu.

§3 Przebieg konkursu

  1. Każdy Uczestnik Konkursu bierze udział w obowiązkowej próbie scenicznej, która odbędzie się tego samego dnia, co sam Konkurs, w godzinach podanych przez Koordynatorów Konkursu za pośrednictwem adresu e-mail Uczestnika Konkursu.
  2. Na próbie scenicznej, o której mowa w §3 ust. 1, Uczestnicy Konkursu wraz z Koordynatorami Konkursu oraz ekipą konkursową ustalają wszelkie kwestie techniczne występu takie jak synchronizacja podkładu muzycznego na scenie, ustawienie rekwizytów scenicznych itp.
  3. Obsługa występów (Wolontariusze przydzieleni na backstage, pomoc Koordynatorów Konkursu, obsługa techniczna) nie może aktywnie uczestniczyć w występach scenicznych Uczestników Konkursu. Ich pomoc ogranicza się jedynie do ustalenia z Uczestnikami Konkursu ustawienia rekwizytów na scenie, wniesienia oraz zniesienia rekwizytów ze sceny w trakcie trwania właściwego występu, udźwiękowienia oraz oświetlenia występu.
  4. Podczas próby scenicznej Uczestnik Konkursu nie ma obowiązku występowania w pełnym stroju.
  5. W trakcie próby scenicznej na terenie wyznaczonym na próbę mogą przebywać jedynie uczestnicy konkursu, wskazani przez nich w zgłoszeniu helperzy/statyści/stage ninja, obsługa Konkursu oraz osoby upoważnione przez Koordynatorów Konkursu.
  6. W trakcie próby scenicznej obowiązuje zakaz rejestrowania występów w dowolnej formie, o ile Koordynatorzy Konkursu i występujący Uczestnicy Konkursu nie udzielą na to odpowiedniej zgody.
  7. W przypadku braku możliwości stawienia się na próbie z jakiegokolwiek powodu należy powiadomić o zaistniałej sytuacji Koordynatorów Konkursu telefonicznie i/lub drogą mailową. Wiadomość musi zostać przez nich potwierdzona. Zaakceptowana przez Koordynatorów Konkursu nieobecność nie dyskwalifikuje Uczestników Konkursu z udziału w Konkursie właściwym.
  8. W dniu przeprowadzenia Konkursu przeprowadzona zostanie runda jury, w trakcie której członkowie Jury sprawdzą wykonanie strojów Uczestników Konkursu. Na rundzie jury stawić się obowiązkowo muszą wszyscy uczestnicy konkursu cosplay w kategorii Grand Prix oraz Najlepiej wykonany strój w kolejności ustalonej przez Koordynatorów Konkursu przed rundą.
  9. Uczestnicy Konkursu startujący jedynie w kategorii najlepszy występ sceniczny są zwolnieni z obowiązku stawienia się na rundzie jury. Nadal obowiązuje ich jednak uczestnictwo w próbie scenicznej.
  10. Informacja o godzinie oraz miejscu rundy jury zostanie podana Uczestnikom Konkursu drogą mailową lub telefoniczną przez Koordynatorów Konkursu.
  11. Niepojawienie się Uczestnika Konkursu na próbie scenicznej oraz rundzie jury bez uzasadnionego powodu zgłoszonego uprzednio Koordynatorowi Konkursu skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników Konkursu.
  12. Każdy strój i występ oceniać będzie niezawisłe jury, którego decyzja o wyłonieniu zwycięzców jest jawna, ostateczna i niepodważalna.
  13. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach Grand Prix (nagroda główna za całokształt), Najlepiej wykonany strój oraz Najlepsza prezentacja sceniczna.
  14. Dla każdej z kategorii przewidziane są nagrody w konkursie ustalone przez Koordynatorów Konkursu wraz z Organizatorami i sponsorami konkursu, które będą przyznane przez Jury.
  15. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
  16. W przypadku przyznania nagród pieniężnych kwoty podane przez Organizatora i/lub Koordynatorów Konkursu są kwotami brutto. Uczestnikowi zostanie wypłacona kwota netto, a więc pomniejszona o kwotę podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  17. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia i/lub nagrody specjalne.
  18. W kategorii Najlepiej wykonany strój oceniane są

   1. wykonanie techniczne i estetyczne stroju, peruki oraz makijażu,
   2. zgodność z obrazkiem referencyjnym
   3. różnorodność użytych materiałów,
   4. techniki pracy nad strojem,
   5. posiadane rekwizyty i ich wykonanie techniczne.

  19. W kategorii Najlepsza prezentacja sceniczna uczestniczą zarówno występy solowe jak i grupowe, a oceniane są:

   1. pomysł na prezentację,
   2. spójność fabularna prezentacji,
   3. gra aktorska,
   4. utożsamienie się z prezentowaną postacią,
   5. synchronizacja z daną sytuacją, podkładek i/lub kwestią oraz sobą wzajemnie w przypadku grupy,
   6. przygotowanie własnych rekwizytów do scenki oraz ich jakość.

  20. W kategorii Grand Prix wygrywa uczestnik, który spełni wszystkie kryteria opisane w §3 ust. 18 i 19 – tj. według oceny Jury ma najlepszy występ sceniczny i wykonanie stroju jednocześnie
  21. Prezentowane występy nie mogą:

   1. Zawierać wulgaryzmów.
   2. Naruszać praw autorskich, osobistych lub materialnych.
   3. Prezentować zachowań obscenicznych.
   4. Ukazywać treści drastycznych.
   5. Naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych lub społecznych.
   6. Wykazywać nietolerancji wobec religii, kultury, orientacji seksualnej, mniejszości etnicznej lub bezwyznaniowości.
   7. Promować nagości lub używek.
   8. Ubliżać osobom trzecim.

  22. Zabrania się zgłaszania występów zawierających:

   1. Rekwizytów czy sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu osób obecnych na sali konkursowej.
   2. Rzucanie dowolnymi przedmiotami w trakcie trwania występu w stronę publiczności i/lub Jury.
   3. Elementy trudne do usunięcia ze sceny (np. brokat, drobny pyłek, cekiny).
   4. Substancje trudno zmywalne (np. sztuczna krew).
   5. Rozlewanie płynów na scenie.
   6. Świece lub inne materiały łatwopalne.
   7. Substancje generujące dym (np. flary, bomby dymne, fajerwerki).

  23. Naruszenie §3 ust. 21. i/lub 22. grozi przynajmniej nie przyznaniem nagród lub, w skrajnych przypadkach ich naruszenia, usunięciem ze sceny lub Wydarzenia. Decyzję w tej sprawie podejmują Koordynatorzy Konkursu i/lub Organizator.
  24. Jury zostanie poinformowane o naruszeniach Regulaminu i będzie konsekwentnie podchodzić do oceny występów zgodnie z §3 ust. 23., tj. nieprzyznanie nagród głównych, nieprzyznanie żadnej nagrody, dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu.
  25. Wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu Konkursu oraz naradzie Jury.
 • §4 Dane osobowe

  1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wysyłając swoje zgłoszenie na konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia na Konkurs na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji zgłoszeń jest Fundacja NaniNani, ul. Ossowskiego 10/1, 40-843 Katowice, KRS: 0001102981, NIP: 6343038778, REGON: 528480818. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu w czasie trwania Wydarzenia oraz w celach statystycznych i weryfikacyjnych oraz mogą być być udostępniane w tożsamych celach podmiotom, z którymi Organizator nawiązał współpracę partnerską i/lub marketingową. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wyłącznie na potrzeby realizacji konkunrsu oraz rozdania nagród.

  §5 Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Konwentu Nanicon 2024. Naruszenie postanowień przynajmniej jednego z nich może skutkować dyskwalifikacją z Konkursu lub podjęciem innych czynności zgodnie z postanowieniami tych regulaminów. Nieznajomość regulaminów nie zwalnia z ich przestrzegania oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z ich złamania.
  2. Aby nagroda w danej kategorii została przyznana, muszą zostać zatwierdzone przez Koordynatorów min. 3 zgłoszenia konkursowe w danej kategorii.
  3. Organizator i Koordynatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do:

   1. Zmiany lub usunięcia kategorii w razie niewystarczającej ilości zgłoszeń do poszczególnych  z nich w trakcie trwania oraz po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
   2. Ograniczenia liczby Uczestników Konkursu ze względu na zbyt dużą ilość zgłoszeń w stosunku do czasu trwania samego konkursu i/lub ze względu na zmianę charakteru przeprowadzenia Wydarzenia, czego warunki zostały ujęte w Regulaminie Konwentu Nanicon 2024.
   3. Wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z uprzednim poinformowaniem wszystkich Uczestników Konkursu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydarzenia.
   4. Wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
   5. Odwołania Konkursu wraz z podaniem przyczyny.

  4. Jeśli konieczna będzie selekcja zgłoszeń, odbędzie się ona na podstawie poniższych kryteriów:

   1. zaangażowanie we własnoręczne wykonanie stroju (stroje wykonanie w 100% przez Uczestnika Konkursu będą mieć w tym wypadku pierwszeństwo),
   2. kolejność nadsyłania zgłoszeń (zgłoszenia wysłane wcześniej będą mieć w tym wypadku pierwszeństwo).

  5. Na decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu zgłoszenia Uczestnika Konkursu oraz o przebiegu poszczególnych etapów kwalifikacji nie ma wpływu Jury. Decyzyjność w tej sprawie pozostaje w całości po stronie Organizatora oraz Koordynatorów Konkursu.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem moc sprawczą ma Kodeks Cywilny.